پرورش صدا

اگر می خواهید ارتباط بهتری با دیگران برقرار کنید بدون شک باید روی صدای خود کار کنید. داشتن صدایی رسا و واضح می تواند در برقراری ارتباط شما با دیگران بسیار موثر باشد. مراقب باشید دچار توهم صدای بلند نشوید! از آنجا که موقع حرف زدن، صدای ما داخل جمجمه می پیچد و انعکاس ایجاد […]