ارتباطات غیرکلامی

بر اساس تحقیقات صورت گرفته درصد بسیار زیادی از پیام از طریق زبان بدن و لحن کلام به مخاطب منتقل می شود. بنابراین لازم است در کنار استفاده از واژگان مناسب، به ارتباطات غیر کلامی هم توجه کرد. اگر شخص مطلبی را بگوید ولی حالت چهره و زبان بدن او آن را تایید نکند، قطعا […]