چرا خوب سخن بگوییم؟

اهمیت سخن: خداوند مهربان در قرآن مجید کتاب زندگی به ویژگی‌های برای سخن گفتن اشاره می‌فرماید: قولو للناس حسنا با مردم به نیکویی سخن بگویید. قولا بلیغا: شیوا و رسا سخن بگویید قولا معروفا: پسندیده سخن گفتن حتی در آیه ۴۴ سوره طه، زمانی که حضرت موسی (ع) برای سخن گفتن با فرعون از جانب […]