تمرینهای هوش کلامی

به نظر شما چرا برخی افراد نسبت به دیگران بهتر و موثرتر صحبت می کنند؟ وقتی در جمعی شروع به حرف زدن می کنند، دیگران از تسلط کلامی و قدرت استفاده از واژگان آنها متحیر می شوند! یکی از دلایل خوب صحبت کردن برخی افراد نسبت به دیگران این است که این افراد هوش کلامی […]