کتاب گوی بیان ، فن بیان و مهارت خوب سخن گفتن

No Votes 0 Votes
تومان50,000

در این کتاب در شش فصل به صورت کلی به مواردی که برای داشتن فن بیان موثر مورد نیاز همگان…

تومان50,000